Algemene voorwaarden verhuurders

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

 1. Flickmyhouse: onderdeel van Truefip BV, de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Bolstoen 12K, 1046AT te Amsterdam, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 59033657.
 2. Gebruiker: de natuurlijke of rechtspersoon, althans in het kader van de overeenkomst handelend als aanbieder van woonruimte, met wie Flickmyhouse een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 3. Overeenkomst: de tussen de gebruiker en Flickmyhouse tot stand gekomen overeenkomst waarmee Flickmyhouse zich, al dan niet tegen een nader overeengekomen vergoeding, heeft verbonden tot het in gebruik geven van de applicatie.
 4. Applicatie: de mobiele applicatie van Flickmyhouse waarvan de gebruiker in het kader van de overeenkomst gebruik kan maken door daarmee woonruimte te promoten overeenkomstig de mogelijkheden en beperkingen van die applicatie.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aan de gebruiker gericht aanbod van Flickmyhouse en iedere tot stand gekomen overeenkomst.
 2. Voordat de gebruiker van de applicatie gebruik kan maken, is registratie vereist overeenkomstig het bepaalde in artikel 3 en dient de gebruiker akkoord te gaan met de toepasselijkheid van de onderhavige algemene voorwaarden.
 3. Vanwege de gebruiker, bij registratie dan wel daarna gestelde voorwaarden, zijn niet op de overeenkomst van toepassing.
 4. Vernietiging of nietigheid van één of meer van de bepalingen van deze algemene voorwaarden laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.
 5. Indien de gebruiker de overeenkomst namens een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart hij door het aangaan van de overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De gebruiker is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit die overeenkomst.

ARTIKEL 3. | OVER DE APPLICATIE, REGISTRATIE & INHOUD VAN DE OVEREENKOMST

 1. Het gebruik van de applicatie wordt aangeboden aan aanbieders (gebruikers in de zin van artikel 1.2) en potentiële huurders van woonruimte. Deze partijen zullen foto’s van de aangeboden woonruimte respectievelijk profielfoto’s op hun account plaatsen. Foto’s van de aangeboden woonruimte worden, afhankelijk van de instellingen van potentiële huurders, één voor één aan hen voorgesteld. In geval een potentiële huurder de woonruimte van de gebruiker liket, ziet de gebruiker dit op de applicatie en kan de gebruiker desgewenst via het berichtensysteem van de applicatie met de potentiële huurder chatten en onderhandelen.
 2. Voor gebruik daarvan is registratie op de applicatie vereist. De gebruiker dient alle bij de registratie gevraagde verplichte gegevens volledig en naar waarheid op te geven. Na het correct doorlopen van de registratieprocedure is de overeenkomst tot stand gekomen.
 3. Na totstandkoming van de overeenkomst dient de gebruiker ten aanzien van de door hem aan te bieden woonruimte alle gevraagde verplichte gegevens op te geven, waaronder mede begrepen: dusdanig duidelijke foto’s en een beschrijving van de woonruimte dat woningzoekers zich een goed oordeel over het woningaanbod kunnen vormen. Voorts dient de gebruiker daarbij het vestigingsadres van de woonruimte op te geven, alsmede de gevraagde huurprijs, inclusief bijkomende kosten, zoals servicekosten. Voor zover bijkomende kosten waarvan redelijkerwijs verondersteld mag worden dat deze over het algemeen voor rekening van huurders komen, zoals kosten van gas, water en elektriciteit, niet bij de door de gebruiker aangeboden huurprijs zijn inbegrepen, hoeft dit niet expliciet door de gebruiker te worden vermeld. Voor het overige geldt dat potentiële huurders middels het woningaanbod op de applicatie een zo nauwkeurig mogelijke opgave krijgen van de prijs- en kostenfactoren die in verband met de huur van de woonruimte zullen bestaan.
 4. Flickmyhouse verbindt zich uitsluitend tot de publicatie van een door de gebruiker geplaatst woningaanbod en is geen partij bij (de totstandkoming van) eventuele huurovereenkomsten tussen de gebruiker en (potentiële) huurders die eveneens van de applicatie gebruik maken. Flickmyhouse kan voorts niet garanderen dat de gebruiker werkelijk een geschikte huurder vindt voor de door hem aangeboden woonruimte.
 5. De gebruiker is volledig verantwoordelijk voor de inhoud van de door hem middels de applicatie geüploade content. Flickmyhouse is niet gehouden zich te vergewissen van de inhoud van het geplaatste woningaanbod en de juistheid,

volledigheid, betrouwbaarheid en rechtmatigheid van de door de gebruiker aan Flickmyhouse verstrekte gegevens. De gebruiker vrijwaart Flickmyhouse van alle aanspraken van derden (waaronder huurders) ter zake.

ARTIKEL 4. | DUUR VAN DE OVEREENKOMST

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor de bepaalde tijd die uitdrukkelijk op de applicatie en vóór totstandkoming van de overeenkomst is vermeld. Voor makelaars en andere gebruikers die handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf geldt in elk geval een looptijd van zes maanden.
 2. Na verstrijken van de overeengekomen duur eindigt de overeenkomst van rechtswege, tenzij de overeenkomst uitdrukkelijk wordt verlengd. De gebruiker kan de overeenkomst uitdrukkelijk verlengen op de daartoe door Flickmyhouse voorgeschreven wijze.
 3. De gebruiker is te allen tijde gerechtigd zijn registratie middels de applicatie ongedaan te maken. De gebruiker maakt echter nimmer aanspraak op enige restitutie van reeds door hem verrichte betalingen.
 4. Behoudens de beperkingen als vermeld in deze algemene voorwaarden, zal Flickmyhouse gedurende de looptijd van de overeenkomst de applicatie voor gebruik ter beschikking houden van de gebruiker. Door het eindigen van de overeenkomst conform het bepaalde in de vorige twee leden, wordt het woningaanbod van de gebruiker niet langer middels de applicatie weergegeven. Flickmyhouse is gerechtigd het woningaanbod van de gebruiker gedurende een redelijke termijn na eindigen van de overeenkomst ongepubliceerd beschikbaar te houden, maar is hiertoe niet verplicht. Na het eindigen van de overeenkomst rust op Flickmyhouse geen enkele bewaarplicht ten aanzien van de door de gebruiker middels de applicatie geüploade content of anderszins door de gebruiker aan Flickmyhouse verstrekte gegevens.

ARTIKEL 5. | VERPLICHTINGEN VAN DE GEBRUIKER

 1. De gebruiker die handelt als makelaar of bemiddelaar is in het kader van het gebruik van de applicatie niet gerechtigd om commissie te vragen in verband met een woningaanbod dat op dat moment reeds op de applicatie voor publicatie beschikbaar is.
 2. Het is de gebruiker niet toegestaan meerdere accounts op de applicatie aan te maken. Registreert de gebruiker zich opnieuw nadat een vorige registratie is verlopen of ongedaan gemaakt, dan maakt de gebruiker niet opnieuw aanspraak op kosteloos gebruik van de applicatie als bedoeld in artikel 6.2.
 3. Eventueel door Flickmyhouse verstrekte gebruikersnamen en wachtwoorden dienen door de gebruiker strikt geheim te worden gehouden. Alle handelingen die op het account van de gebruiker worden verricht, worden de geregistreerde gebruiker toegerekend.
 4. Tot misbruik te kwalificeren gedrag is ten strengste verboden. Onder misbruik wordt niet-limitatief verstaan: het opzettelijk middels de applicatie invoeren van incorrecte en misleidende informatie, het inbreuk maken op de software en technische systemen van Flickmyhouse en het ten aanzien van de applicatie opzettelijk veroorzaken van storingen of defecten.
 5. Het is de gebruiker verboden pogingen te ondernemen om in verband met de applicatie gebruikte software te decompileren of na te maken, deze op enige andere wijze te manipuleren of software te ontwikkelen die een inbreuk maakt op de door Flickmyhouse gebruikte software.
 6. Het is de gebruiker verboden om ongevraagde berichten (SPAM) middels de systemen van Flickmyhouse te versturen.
 7. Flickmyhouse behoudt zich het recht voor om op grond van gewichtige redenen de door de gebruiker geüploade content te weigeren of te verwijderen dan wel het account van de gebruiker te deactiveren in geval de gebruiker in strijd handelt met enige bepaling van deze algemene voorwaarden en in het bijzonder het bepaalde in de vorige leden van dit artikel.

ARTIKEL 6. | PRIJZEN EN BETALINGEN

 1. Het aanbod van Flickmyhouse vermeldt een zo nauwkeurig mogelijke opgave van de prijsfactoren. Alle door Flickmyhouse vermelde prijzen zijn inclusief btw.
 2. De gebruiker kan de eerste vijf woningen kosteloos middels de applicatie ter verhuur aanbieden. Vanaf het moment dat de gebruiker meer dan vijf woningen aanbiedt dan wel in geval dat de gebruiker in totaal meer dan vijf keer een woningaanbod op de applicatie heeft geplaatst, is de gebruiker voor het gebruik van de applicatie een vaste prijs verschuldigd, ook in geval het aantal woningen dat de gebruiker op enig moment tegelijkertijd middels de applicatie openbaart lager is dan vijf. De hoogte van de door de gebruiker verschuldigde prijs is uitdrukkelijk in het aanbod vermeld.
 3. Betalingen dienen, voordat Flickmyhouse gehouden is de daar tegenoverstaande tegenprestatie aan de gebruiker te verlenen, te geschieden middels betaling via de Apple Store of Google Play Store.

ARTIKEL 7. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

 1. Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van Flickmyhouse, is Flickmyhouse nimmer aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, waaronder mede begrepen gevolgschade, geleden verlies en gederfde winst. In het bijzonder draagt

Flickmyhouse geen aansprakelijkheid voor schade als bedoeld in de volgende leden van dit artikel en het overige dat omtrent aansprakelijkheid in deze algemene voorwaarden is bepaald.

 1. Flickmyhouse is niet in staat de identiteit van potentiële huurders die mede van de applicatie gebruik maken met zekerheid vast te stellen. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de inachtneming van de hierbij vereiste zorgvuldigheid.
 2. Flickmyhouse bepaalt aan de hand van verschillende variabelen, althans naar eigen inzicht, welke gebruikers aan welke potentiële huurders worden voorgesteld. De gebruiker kan zich er jegens Flickmyhouse niet op beroepen dat andere gebruikers geschiktere potentiële huurders krijgen voorgesteld dan de gebruiker zelf en dat ter zake enige aansprakelijkheid op Flickmyhouse rust of dat de gebruiker aanspraak maakt op enige andere compensatie.
 3. Flickmyhouse draagt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de middels de applicatie gepubliceerde content, zowel met betrekking tot het woningaanbod van de gebruiker als met betrekking tot profielen van potentiële huurders. Flickmyhouse aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de met behulp van de applicatie opgeslagen en uitgewisselde gegevens.
 4. Flickmyhouse draagt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het niet naleven door de gebruiker van de verplichtingen uit deze algemene voorwaarden. De gebruiker vrijwaart Flickmyhouse van alle aanspraken van potentiële huurders en overige derden ter zake.
 5. Flickmyhouse is in niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onbevoegd gebruik van gebruikersnamen en wachtwoorden.
 6. Flickmyhouse stelt slechts advertentieruimte ter beschikking van de gebruiker en is op geen enkele wijze betrokken bij de transacties tussen de gebruiker en (potentiële) huurders. Elke aansprakelijkheid van Flickmyhouse ter zake is uitgesloten.
 7. Flickmyhouse spant zich in om de juiste werking en de bereikbaarheid van de applicatie te optimaliseren. Echter kan Flickmyhouse niet garanderen dat de applicatie onbeperkt beschikbaar is en dat alle voorzieningen van de applicatie probleemloos functioneren. Alle aansprakelijkheid van Flickmyhouse ter zake is uitgesloten.
 8. Flickmyhouse is te allen tijde bevoegd de applicatie tijdelijk buiten gebruik te (doen) stellen indien dit wenselijk wordt geacht in verband met onderhoud, aanpassing of verbetering van de applicatie of de servers van Flickmyhouse of derden. Elke aansprakelijkheid van Flickmyhouse ter zake is uitgesloten.
 9. In geval Flickmyhouse ondanks het bepaalde in deze algemene voorwaarden jegens de gebruiker toch aansprakelijk is voor enige schade, is die aansprakelijkheid beperkt tot de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Flickmyhouse betrekking heeft.
 10. Alle vorderingen en verweren jegens Flickmyhouse verjaren door verloop van één jaar.

ARTIKEL 8. | PRIVACY

Alle aan Flickmyhouse verstrekte persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld conform de Wet bescherming persoonsgegevens. Flickmyhouse zal tussen de gebruikers van de applicatie uitgewisselde chatberichten slechts in anonieme vorm voor eigen doeleinden verwerken om hun gebruiksgedrag te analyseren. De aan Flickmyhouse verstrekte persoonsgegevens zullen onder geen beding worden doorverkocht aan derden en behoudens het bepaalde in het overige van dit artikel uitsluitend worden gebruikt voor de uitvoering van overeenkomsten en voor de behandeling van de registratie van de gebruiker. De gebruiker stemt er mee in dat Flickmyhouse persoonsgegevens van de gebruiker intern mag verwerken voor analytische doeleinden en ter verbetering van de applicatie. Voorts stemt de gebruiker ermee in dat door hem middels de applicatie geüploade content voor promotionele doeleinden van Flickmyhouse en/of de gebruiker mogen worden aangewend, bijvoorbeeld door die content te delen met social media platformen van derden of vastgoed- of mediapartners van Flickmyhouse.

ARTIKEL 9. | INTELLECTUELE EIGENDOM

Alle auteursrechten en overige rechten van intellectuele eigendom op de applicatie, waaronder mede begrepen de vormgeving, werking, beelden en teksten, behoren toe aan Flickmyhouse, voor zover deze rechten niet bij derden rusten. Het is de gebruiker verboden dit materiaal te verveelvoudigen, te reproduceren of op enige andere wijze te gebruiken dan noodzakelijkerwijs in verband staat met het normale gebruik van de applicatie.

ARTIKEL 10. | SLOTBEPALINGEN

 1. Op elke overeenkomst en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Indien tussen partijen een juridisch geschil mocht ontstaan, zijn partijen, alvorens een beroep te doen op de rechter, verplicht zich optimaal in te spannen om dat geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Voor zover de wet daarvan niet dwingend afwijkt, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van Flickmyhouse aangewezen om van gerechtelijke geschillen kennis te nemen.
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.