Algemene voorwaarden huurders

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

 1. Flickmyhouse: onderdeel van Truefip BV, de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Bolstoen 12K, 1046AT te Amsterdam, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 59033657.
 1. Gebruiker: de natuurlijke persoon, in het kader van de overeenkomst handelend als woningzoekende, met wie Flickmyhouse een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 1. Overeenkomst: de tussen de gebruiker en Flickmyhouse tot stand gekomen overeenkomst waarmee Flickmyhouse zich, al dan niet tegen een nader overeengekomen vergoeding, heeft verbonden tot het in gebruik geven van de applicatie.
 1. Applicatie: de mobiele applicatie van Flickmyhouse waarvan de gebruiker in het kader van de overeenkomst gebruik kan maken door daarop zijn profiel te plaatsen en waarmee woonruimte kan worden gezocht overeenkomstig de mogelijkheden en beperkingen van die applicatie.
 2. Profiel: het profiel van de gebruiker op de applicatie, onder meer bestaande uit zijn profielfoto, een profielfoto van eventuele medehuurders en andere (persoons)gegevens.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aan de gebruiker gericht aanbod van Flickmyhouse en iedere tot stand gekomen overeenkomst.
 1. Voordat de gebruiker van de applicatie gebruik kan maken, is registratie vereist overeenkomstig het bepaalde in artikel 3 en dient de gebruiker akkoord te gaan met de toepasselijkheid van de onderhavige algemene voorwaarden.
 1. Vernietiging of nietigheid van één of meer van de bepalingen van deze algemene voorwaarden laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | OVER DE APPLICATIE, REGISTRATIE & INHOUD VAN DE OVEREENKOMST

 1. Het gebruik van de applicatie wordt aangeboden aan partijen die middels de applicatie te huren woonruimte willen zoeken (gebruikers in de zin van artikel 1.2) en verhuurders van woonruimte. Deze partijen zullen profielfoto’s respectievelijk foto’s van de aangeboden woonruimte op hun account plaatsen waarna deze foto’s, afhankelijk van de instellingen van partijen, één voor één aan medegebruikers van de applicatie zullen worden voorgesteld en partijen matches kunnen vormen. Na een gerealiseerde match worden partijen in staat gesteld via het berichtensysteem van de applicatie met elkaar te chatten en te onderhandelen.
 2. Voor gebruik daarvan is registratie op de applicatie vereist. De gebruiker dient alle bij de registratie gevraagde verplichte gegevens volledig en naar waarheid op te geven. Na het doorlopen van de registratieprocedure ontvangt de gebruiker een e-mail met een bevestigingslink, wat na activering daarvan, op de daartoe voorgeschreven wijze, de overeenkomst tot stand doet brengen.
 3. Na totstandkoming van de overeenkomst dient de gebruiker, om volledig van de functionaliteiten van de applicatie gebruik te kunnen maken, een profielfoto op zijn profiel te uploaden en voor het overige alle gevraagde verplichte gegevens op te geven, waaronder mede begrepen een introductietekst, de soort woonruimte waarnaar de gebruiker zoekt, het geografisch bereik waarbinnen woonruimte moet worden gezocht, het (gezamenlijk) inkomen van de gebruiker en potentiële medehuurder(s).
 4. Flickmyhouse spant zich in van verhuurders die tevens van de applicatie gebruik maken te verlangen dat zij in het aanbod van de woonruimte de gevraagde huurprijs, inclusief bijkomende kosten, zoals servicekosten vermelden en dat door hen foto’s en beschrijvingen van de woonruimte worden geplaatst die voor de gebruiker een zo nauwkeurig mogelijke en betrouwbare indruk geven van het aanbod van de woonruimte. Flickmyhouse draagt echter geen enkele verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van door verhuurders in het woningaanbod vermelde gegevens en overige content, zoals foto’s, die daarop betrekking hebben.

5.Flickmyhouse verbindt zich uitsluitend tot de exploitatie van de applicatie die uitsluitend voorziet in mogelijkheden om het voor verhuurders en gebruikers mogelijk te maken met elkaar in kennis te komen en is geen partij bij (de totstandkoming van) eventuele huurovereenkomsten tussen de gebruiker en verhuurders die eveneens van de applicatie gebruik maken. Flickmyhouse kan voorts niet garanderen dat de gebruiker werkelijk geschikte woonruimte vindt.

 • De gebruiker is volledig verantwoordelijk voor de inhoud van de door hem middels de applicatie geüploade content. Flickmyhouse is niet gehouden zich te vergewissen van de inhoud van de door de gebruiker en verhuurders middels de applicatie verstrekte gegevens en overige content. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de beoordeling of het woningaanbod van verhuurders juist, volledig, betrouwbaar en rechtmatig is. Elke aansprakelijkheid van Flickmyhouse ter zake is uitgesloten.

ARTIKEL 4. | DUUR VAN DE OVEREENKOMST, PRIJZEN EN BETALINGEN

 1. Voor het gebruik van de applicatie is de gebruiker verplicht de in-app aankoop van €4,99.- te voldoen. Deze prijs geldt voor een gebruik van dertig dagen, ingaande op de dag dat de betaling is verricht.
 2. Na verstrijken van de overeengekomen duur eindigt de overeenkomst van rechtswege, tenzij de overeenkomst uitdrukkelijk wordt verlengd. De gebruiker kan de overeenkomst uitdrukkelijk verlengen op de daartoe door Flickmyhouse voorgeschreven wijze.
 3. Alle door Flickmyhouse vermelde prijzen zijn inclusief btw.
 4. Betalingen dienen, voordat Flickmyhouse gehouden is de daar tegenoverstaande tegenprestatie aan de gebruiker te verlenen, te geschieden middels betaling via de Apple Store of Google Play Store.
 5. Het is de gebruiker niet toegestaan meerdere accounts op de applicatie aan te maken. Registreert de gebruiker zich opnieuw nadat een vorige registratie is verlopen of ongedaan gemaakt, dan maakt de gebruiker niet opnieuw aanspraak op kosteloos gebruik van de applicatie.
 6. De gebruiker is te allen tijde gerechtigd zijn registratie middels de applicatie ongedaan te maken. De gebruiker maakt echter nimmer aanspraak op enige restitutie van reeds door hem verrichte betalingen.
 7. Behoudens de beperkingen als vermeld in deze algemene voorwaarden zal Flickmyhouse gedurende de looptijd van de overeenkomst de applicatie voor gebruik ter beschikking houden van de gebruiker. Door het eindigen van de overeenkomst wordt het profiel van de gebruiker niet langer middels de applicatie weergegeven. Flickmyhouse is gerechtigd het profiel gedurende een redelijke termijn na eindigen van de overeenkomst ongepubliceerd beschikbaar te houden, maar is hiertoe niet verplicht. Na het eindigen van de overeenkomst rust op Flickmyhouse geen enkele bewaarplicht ten aanzien van de door de gebruiker middels de applicatie geüploade content of anderszins door de gebruiker aan Flickmyhouse verstrekte gegevens.

ARTIKEL 5. | VERPLICHTINGEN VAN DE GEBRUIKER

 1. Eventueel door Flickmyhouse verstrekte gebruikersnamen en wachtwoorden dienen door de gebruiker strikt geheim te worden gehouden. Alle handelingen die op het account van de gebruiker worden verricht, worden de geregistreerde gebruiker toegerekend.
 1. Tot misbruik te kwalificeren gedrag is ten strengste verboden. Onder misbruik wordt niet-limitatief verstaan: het opzettelijk middels de applicatie invoeren van incorrecte en misleidende informatie, het inbreuk maken op de software en technische systemen van Flickmyhouse en het ten aanzien van de applicatie opzettelijk veroorzaken van storingen of defecten.
 2. Het is de gebruiker verboden pogingen te ondernemen om in verband met de applicatie gebruikte software te decompileren of na te maken, deze op enige andere wijze te manipuleren of software te ontwikkelen die een inbreuk maakt op de door Flickmyhouse gebruikte software.
 1. Het is de gebruiker verboden om ongevraagde berichten (SPAM) middels de systemen van Flickmyhouse te versturen.
 1. Flickmyhouse behoudt zich het recht voor om op grond gewichtige redenen de door de gebruiker geüploade content te weigeren of te verwijderen dan wel het account van de gebruiker te deactiveren in geval de gebruiker in strijd handelt met enige bepaling van deze algemene voorwaarden en in het bijzonder het bepaalde in de vorige leden van dit artikel.

ARTIKEL 6. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

 1. Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van Flickmyhouse, is Flickmyhouse nimmer aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade. In het bijzonder draagt Flickmyhouse geen aansprakelijkheid voor schade als

bedoeld in de volgende leden van dit artikel en het overige dat omtrent aansprakelijkheid in deze algemene voorwaarden is bepaald.

 1. Flickmyhouse is niet in staat de identiteit van verhuurders die mede van de applicatie gebruik maken met zekerheid vast te stellen. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de inachtneming van de hierbij vereiste zorgvuldigheid.
 1. Flickmyhouse bepaalt aan de hand van verschillende variabelen, althans naar eigen inzicht, welke gebruikers aan welke verhuurders worden voorgesteld. De gebruiker kan zich er jegens Flickmyhouse niet op beroepen dat andere gebruikers geschiktere woonruimte krijgen voorgesteld dan de gebruiker zelf en dat ter zake enige aansprakelijkheid op Flickmyhouse rust of dat de gebruiker aanspraak maakt op enige andere compensatie.
 2. Flickmyhouse draagt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de middels de applicatie gepubliceerde content, zowel met betrekking tot profielen van gebruikers als het woningaanbod van verhuurders. Flickmyhouse aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de met behulp van de applicatie opgeslagen en uitgewisselde gegevens.
 3. Flickmyhouse draagt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het niet naleven door de gebruiker van de verplichtingen uit deze algemene voorwaarden. De gebruiker vrijwaart Flickmyhouse van alle aanspraken van verhuurders en overige derden ter zake.
 4. Flickmyhouse is in niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onbevoegd gebruik van gebruikersnamen en wachtwoorden.
 5. Flickmyhouse stelt slechts advertentieruimte ter beschikking van de gebruiker en is op geen enkele wijze betrokken bij de transacties tussen de gebruiker en verhuurders. Elke aansprakelijkheid van Flickmyhouse ter zake is uitgesloten.
 6. Flickmyhouse spant zich in om de juiste werking en de bereikbaarheid van de applicatie te optimaliseren. Echter kan Flickmyhouse niet garanderen dat de applicatie onbeperkt beschikbaar is en dat alle voorzieningen van de applicatie probleemloos functioneren. Alle aansprakelijkheid van Flickmyhouse ter zake is uitgesloten.
 7. Flickmyhouse is te allen tijde bevoegd de applicatie tijdelijk buiten gebruik te (doen) stellen indien dit wenselijk wordt geacht in verband met onderhoud, aanpassing of verbetering van de applicatie of de servers van Flickmyhouse of derden. Elke aansprakelijkheid van Flickmyhouse ter zake is uitgesloten.
 8. 10.In geval Flickmyhouse ondanks het bepaalde in deze algemene voorwaarden jegens de gebruiker toch aansprakelijk is voor enige schade, is die aansprakelijkheid beperkt tot de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Flickmyhouse betrekking heeft.
 9. Alle vorderingen en verweren jegens Flickmyhouse verjaren door verloop van één jaar.

ARTIKEL 7. | PRIVACY

Alle aan Flickmyhouse verstrekte persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld conform de Wet bescherming persoonsgegevens. Flickmyhouse zal tussen de gebruikers van de applicatie uitgewisselde chatberichten slechts in anonieme vorm voor eigen doeleinden verwerken om hun gebruiksgedrag te analyseren. De aan Flickmyhouse verstrekte persoonsgegevens zullen onder geen beding worden doorverkocht aan derden en behoudens het bepaalde in de vorige zin uitsluitend worden gebruikt voor de uitvoering van overeenkomsten en voor de behandeling van de registratie van de gebruiker. De gebruiker stemt er mee in dat Flickmyhouse persoonsgegevens van de gebruiker intern mag verwerken voor analytische doeleinden en ter verbetering van de applicatie.

ARTIKEL 8. | INTELLECTUELE EIGENDOM

Alle auteursrechten en overige rechten van intellectuele eigendom op de applicatie, waaronder mede begrepen de vormgeving, werking, beelden en teksten, behoren toe aan Flickmyhouse, voor zover deze rechten niet bij derden rusten. Het is de gebruiker verboden dit materiaal te verveelvoudigen, te reproduceren of op enige andere wijze te gebruiken dan noodzakelijkerwijs in verband staat met het normale gebruik van de applicatie.

ARTIKEL 9. | SLOTBEPALINGEN

 1. Op elke overeenkomst en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2.Indientussenpartijeneenjuridischgeschilmochtontstaan,zijnpartijen,alvorenseenberoeptedoenopde rechter, verplicht zich optimaal in te spannen om dat geschil in onderling overleg te beslechten.

 1. Voor zover de wet daarvan niet dwingend afwijkt, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van Flickmyhouse aangewezen om van gerechtelijke geschillen kennis te nemen.
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.