Voorwaarden premium abonnement

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, steeds met hoofdletter aangeduid, in de navolgende betekening gebruikt.

 1. Flickmyhouse: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, onderdeel van Truefip B.V., gevestigd aan Bolstoen 12K, 1046AT te Amsterdam, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 59033657.
 2. Wederpartij: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Flickmyhouse een Overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 3. Consument: een Wederpartij, natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 4. Abonnement: de Overeenkomst tussen Partijen in het kader waarvan de Wederpartij Zendingen kan laten uitvoeren.
 5. Koopovereenkomst: een Overeenkomst in het kader waarvan Flickmyhouse zich jegens de Wederpartij heeft verbonden tot de levering van door Flickmyhouse verkochte Producten.
 6. Overeenkomst: een Koopovereenkomst dan wel Abonnement.
 7. Zending: ieder afzonderlijk pakket dat in opdracht van de Wederpartij en uit hoofde van het Abonnement wordt verzonden.
 8. Producten: de in het kader van een Koopovereenkomst door Flickmyhouse aan de Wederpartij te leveren zaken, waaronder in de zin van deze algemene voorwaarden tevens digitale content begrepen.
 9. Schriftelijk: communicatie op schrift, communicatie per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Flickmyhouse en iedere Overeenkomst.
 2. De toepasselijkheid van de eventuele algemene voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en Schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden of de Overeenkomst als zodanig, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn Partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN

 1. Elk aanbod van Flickmyhouse tot het aangaan van een Overeenkomst is vrijblijvend. Flickmyhouse kan zijn aanbod nog herroepen tot onverwijld na aanvaarding daarvan door de Wederpartij.
 2. Het aangaan van een Koopovereenkomst is, onverminderd het bepaalde in lid 1, uitsluitend mogelijk in geval de Wederpartij over een lopend Abonnement beschikt.
 3. De Wederpartij kan geen rechten ontlenen aan een aanbod van Flickmyhouse dat een kennelijke fout of vergissing bevat.
 4. Iedere Overeenkomst komt, onverminderd het bepaalde in lid 1, tot stand op het moment dat het aanbod van Flickmyhouse op de daartoe door Flickmyhouse aangewezen wijze door de Wederpartij is aanvaard. Onverminderd het bepaalde in lid 1 zal Flickmyhouse de totstandkoming van de Overeenkomst zo spoedig mogelijk per e-mail bevestigen.
 5. Indien de Wederpartij de Overeenkomst namens een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart zij door het aangaan van de Overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De Wederpartij is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit die Overeenkomst.

ARTIKEL 4. | RECHT VAN ONTBINDING VOOR CONSUMENTEN

 1. De Consument is, behoudens het bepaalde in het overige van dit artikel, gerechtigd om een Abonnement tot 14 dagen na totstandkoming daarvan, zonder opgave van redenen te ontbinden. In geval van een Koopovereenkomst, is de Consument, behoudens het bepaalde in het overige van dit artikel, tot 14 dagen nadat de Producten door of namens hem in ontvangst zijn genomen, gerechtigd de Koopovereenkomst zonder opgave van redenen geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

Abonnementen

 1. Nakoming van het Abonnement binnen de bedenktijd als bedoeld in lid 1, geschiedt uitsluitend op uitdrukkelijk verzoek van de Consument.
 2. Bij uitoefening van het recht van ontbinding na het verzoek als bedoeld in lid 2, is de Consument Flickmyhouse een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door Flickmyhouse is nagekomen op het moment van

uitoefening van het recht van ontbinding, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis. Het evenredige bedrag dat de Consument aan Flickmyhouse is verschuldigd, wordt berekend op grond van de totale prijs zoals uitdrukkelijk is overeengekomen.

Koopovereenkomst

 1. De Consument heeft geen recht van ontbinding bij:
  1. de levering van volgens specificaties van de Consument vervaardigde Producten die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de Consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
  2. de levering van Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere zaken;
  3. de levering van Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
  4. de levering van Producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken.
  5. de levering van digitale inhoud die niet op een materiële gegevensdrager wordt geleverd, mits:
   • de nakoming van de Overeenkomst is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Consument; en
   • de Consument daarbij heeft verklaard afstand te doen van zijn recht van ontbinding zodra Flickmyhouse de digitale inhoud heeft geleverd.

De bevestiging van de Overeenkomst die Flickmyhouse aan de Consument verstrekt, is tevens voorzien van een bevestiging van het uitdrukkelijke voorafgaande verzoek en de eventuele verklaring van de Consument als hiervoor bedoeld.

  1. de levering van Producten ten aanzien waarvan het recht van ontbinding overigens krachtens Afdeling 6.5.2B van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten dan wel geen toepassing vindt.
 1. In het kader van een Koopovereenkomst dient de Consument gedurende de termijn als bedoeld in lid 1 zorgvuldig om te gaan met de betreffende Producten en de verpakkingen daarvan. De Consument mag de te retourneren Producten slechts in die mate hanteren en inspecteren voor zover nodig is om de aard en kenmerken van de Producten te beoordelen. Het uitgangspunt hierbij is dat de Consument de Producten slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een fysieke winkel zou mogen doen.
 2. Indien de Consument van het recht van ontbinding gebruik maakt, zal hij de betreffende Producten onbeschadigd en in de originele staat en verpakking aan Flickmyhouse retourneren.
 3. De Consument is aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van de geretourneerde Producten die het gevolg is van een manier van omgaan met de Producten die verder gaat dan is toegestaan ingevolge lid 5. Flickmyhouse is gerechtigd deze waardevermindering aan de Consument in rekening te brengen, al dan niet door deze te verrekenen met de eventueel van de Consument reeds ontvangen betaling.
 4. Retournering van de Producten dient plaats te vinden binnen 14 dagen nadat de Consument de Koopovereenkomst conform het bepaalde in lid 10 heeft ontbonden.
 5. Indien de Consument gebruik maakt van het recht van ontbinding, komen de kosten van retournering van de Producten voor rekening van de Consument.

Uitoefening en afwikkeling

 1. De Consument kan van zijn recht van ontbinding gebruik maken door daartoe per e-mail of door gebruikmaking van het door Flickmyhouse aangeboden modelformulier voor herroeping, een verzoek in te dienen bij Flickmyhouse. Zodra Flickmyhouse in kennis gesteld van het voornemen van de Consument om de Overeenkomst te ontbinden, zal Flickmyhouse de ontbinding zo spoedig mogelijk per e-mail bevestigen.
 2. Flickmyhouse zal de eventueel reeds van de Consument ontvangen betaling waarop de ontbinding betrekking heeft, minus de eventuele waardevermindering en het eventuele bedrag als bedoeld in lid 3, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de Overeenkomst aan de Consument terugbetalen, mits in geval van een Koopovereenkomst, de Producten door Flickmyhouse zijn terugontvangen, dan wel door de Consument is aangetoond dat de Producten daadwerkelijk retour zijn gezonden. Indien in het kader van een Koopovereenkomst slechts ten aanzien van een gedeelte van de bestelling het recht van ontbinding wordt toegepast, dan komen de eventuele bezorgkosten die door de Consument in eerste aanleg zijn betaald, niet voor restitutie in aanmerking. Voorts is Flickmyhouse niet verplicht de bijkomende kosten terug te betalen, indien de Consument uitdrukkelijk voor een andere wijze dan de door Flickmyhouse aangeboden minst kostbare wijze van standaardlevering heeft gekozen.

ARTIKEL 5. | INHOUD VAN ABONNEMENTEN EN VERZENDING VAN PAKKETTEN

 1. Op basis van een Abonnement kan de Wederpartij pakketten laten verzenden vanaf bijvoorbeeld haar vakantieadres. Pakketten dienen middels het account van de Wederpartij op de website van Flickmyhouse te worden aangemeld, tenzij Flickmyhouse

daarvan op verzoek van de Wederpartij afwijkt. De Wederpartij dient haar account te valideren op de daartoe door Flickmyhouse aangewezen wijze.

 1. De Wederpartij staat ervoor in dat zij alle informatie waarnaar gevraagd wordt bij het aanmelden van een Zending, juist en volledig opgeeft.
 2. Aangemelde pakketten dienen te worden voorzien van het door de Wederpartij geprinte en door Flickmyhouse bij het aanmeldproces onder het account van de Wederpartij op de website aangeboden verzendlabel.
 3. Binnen de daartoe aangegeven regios voert Flickmyhouse Zendingen zelf uit. In overige gevallen selecteert de Wederpartij bij de aanmelding van de Zending een externe transporteur.
 4. Pakketten worden, onverminderd het bepaalde in het volgende lid, afgehaald op het overeengekomen afhaaladres of Parcelshop. De Wederpartij staat ervoor in dat het pakket binnen het overeengekomen tijdsbestek op het afhaaladres kan worden afgehaald.
 5. Het verzenden van pakketten geschiedt onder voorbehoud van beschikbaarheid de transportdienst op het door de Wederpartij opgegeven afhaal- en afleveradres. Indien een aangemelde Zending niet kan worden uitgevoerd, wordt de Wederpartij daarvan uiterlijk vier uur vóór het beoogde tijdstip van afhalen van de Zending, in kennis gesteld. De Wederpartij kan in verband met het onverhoopt niet kunnen afhalen van een Zending, geen enkele aanspraak geldig maken.
 6. Door Flickmyhouse zelf uit te voeren Zendingen worden tegen schade en verlies verzekerd verzonden indien de Wederpartij bij de aanmelding van de Zending heeft gekozen voor verzekerd verzenden en de aanvullende betaling daarvoor door Flickmyhouse is ontvangen. In geval van transport van de Zending door een externe transporteur, is de Zending verzekerd indien en voor zover deze externe transporteur een dergelijke verzekering op de Zending van toepassing heeft verklaard, in welk geval de Zending is verzekerd overeenkomstig de verzekeringsvoorwaarden van de betreffende transporteur.
 7. Indien een Zending wordt uitgevoerd door een externe transporteur, is Flickmyhouse niet aansprakelijk voor fouten en tekortkomingen van de betreffende transporteur, evenmin als voor schade of verlies van de Zending. Voor zover redelijkerwijs van hem kan worden verlangd, zal Flickmyhouse de Wederpartij evenwel ondersteunen bij problemen met de Zending en geschillen tussen de Wederpartij en de betreffende externe transporteur. Ter zake verbindt Flickmyhouse zich evenwel uitsluitend tot een inspanningsverbintenis.
 8. Indien Flickmyhouse of externe transporteur uitvoering aan een verzendopdracht geeft op basis van door de Wederpartij verstrekte onjuiste of onvolledige informatie of omdat de Wederpartij enige andere verplichting voor het verzenden van een pakket niet nakomt, is Flickmyhouse c.q. de externe transporteur gerechtigd de Zending niet uit te voeren en/of de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of schaden aan de Wederpartij in rekening te brengen.

ARTIKEL 6. | DUUR EN OPZEGGING VAN ABONNEMENTEN

 1. Afhankelijk van de keuze van de Wederpartij wordt het Abonnement aangegaan voor een bepaalde tijd van 12 maanden of voor onbepaalde tijd.
 2. In geval het Abonnement voor een bepaalde tijd van 12 maanden wordt aangegaan, wordt het Abonnement na verstrijken van deze bepaalde tijd stilzwijgend verlengd voor onbepaalde tijd, tenzij het Abonnement conform het bepaalde in het volgende lid tijdig is opgezegd.
 3. Het Abonnement eindigt door opzegging met inachtneming van een opzegtermijn van een maand, doch niet eerder dan dat de eventuele bepaalde looptijd is verstreken. Bij opzegging van het Abonnement door de Wederpartij, dient de Wederpartij haar klant-id te vermelden.

ARTIKEL 7. | TERMIJNEN

Alle uitvoerings- en leveringstermijn waartoe Flickmyhouse zich jegens de Wederpartij heeft verbonden, zijn uitsluitend te beschouwen als indicatieve, niet-fatale termijnen. Het verzuim van Flickmyhouse treedt niet eerder in dan nadat de Wederpartij Flickmyhouse Schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen Flickmyhouse de Overeenkomst alsnog kan nakomen en de nakoming na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.

ARTIKEL 8. | KOOPOVEREENKOMSTEN: LEVERING VAN PRODUCTEN

 1. Levering van de Producten geschiedt door bezorging daarvan op het door de Wederpartij opgegeven afleveradres.
 2. Het risico van verlies en beschadiging van de Producten gaat over op de Wederpartij op het moment dat de Producten door of namens de Wederpartij in ontvangst zijn genomen.
 3. Bij overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn is de Wederpartij, onverminderd het bepaalde omtrent verzuim in artikel 7, nimmer gerechtigd te weigeren de Producten in ontvangst te nemen en/of het uit hoofde van de Overeenkomst door haar aan Flickmyhouse verschuldigde bedrag te voldoen.
 4. Indien de Producten niet konden worden geleverd als gevolg van een omstandigheid die de Wederpartij is toe te rekenen, is Flickmyhouse gerechtigd de Producten voor rekening en risico van de Wederpartij op te slaan, onverminderd de verplichting van

de Wederpartij tot voldoening van het uit hoofde van de Overeenkomst door haar aan Flickmyhouse verschuldigde bedrag. De in verband met de niet-inontvangstname door de Wederpartij zoals hier bedoeld, te maken kosten, zoals extra bezorgkosten, komen dan ook voor rekening van de Wederpartij. Het bepaalde in het vorenstaande van dit lid laat onverlet dat het risico van verlies en beschadiging van de Producten pas overgaat op de Consument op het moment dat de Producten door of namens de Consument in ontvangst zijn genomen.

ARTIKEL 9. | KOOPOVEREENKOMSTEN: ONDERZOEK, KLACHTEN EN GARANTIE

 1. De Wederpartij dient op het moment van leveren, althans onverwijld daarna, te onderzoeken of de aard en de hoeveelheid van de Producten aan de Overeenkomst beantwoorden. Indien de aard en/of hoeveelheid van de Producten naar oordeel van de Wederpartij niet aan de Overeenkomst beantwoord(t)(en), dient zij daarvan onverwijld mededeling te doen aan Flickmyhouse.
 2. Klachten met betrekking tot ten tijde van de levering redelijkerwijs niet-zichtbare of anderszins niet-kenbare gebreken, dienen binnen vijf dagen nadat de Wederpartij van het bestaan van het gebrek in kennis is geraakt, althans redelijkerwijs in kennis had kunnen geraken, Schriftelijk, onder opgave van de gronden waarop de klacht betrekking heeft, bij Flickmyhouse te zijn ingediend.
 3. In afwijking van het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel, kan een Consument er geen beroep meer op doen dat hetgeen in het kader van een consumentenkoop is geleverd niet aan de Overeenkomst beantwoordt, indien niet binnen twee maanden na ontdekking van het gebrek door de Consument ter zake bij Flickmyhouse is geklaagd.
 4. Ook indien de Wederpartij tijdig klaagt, blijft haar verplichting tot tijdige betaling aan Flickmyhouse bestaan, behoudens voor zover de wet daaraan ten behoeve van de Consument dwingend in de weg staat.
 5. De garantie op het geleverde is beperkt tot de eventueel uitdrukkelijk en Schriftelijk tussen Partijen overeengekomen garantie. Een door Flickmyhouse, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet evenwel niets af aan de dwingende wettelijke rechten en vorderingen die Consumenten jegens Flickmyhouse kunnen doen gelden (conformiteit).
 6. Onverminderd de eventueel uitdrukkelijk bedongen garantievoorwaarden, vervalt eventueel toepasselijke garantie, waaronder tevens begrepen een aanspraak van een Consument op non-conformiteit, indien een gebrek van het geleverde het gevolg is van een na de levering van buiten komende oorzaak of een andere niet aan Flickmyhouse toe te rekenen omstandigheid. Daaronder wordt niet-limitatief bedoeld, begrepen, gebreken na de levering ontstaan als gevolg van beschadiging, natuurlijke slijtage, molestschade, onjuist of onoordeelkundig gebruik, gebruik in strijd met de gebruiksvoorschriften of overige aanwijzingen van of vanwege Flickmyhouse, het niet vakkundig en regelmatig (doen) onderhouden en het aanbrengen van veranderingen aan de Producten, waaronder mede begrepen reparaties die niet met voorafgaande uitdrukkelijke en Schriftelijke instemming van Flickmyhouse zijn uitgevoerd.

ARTIKEL 10. | OVERMACHT

 1. Flickmyhouse is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de Overeenkomst indien en voor zolang hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Flickmyhouse onafhankelijke c.q. onvoorzienbare omstandigheid waardoor (tijdige) nakoming van de Overeenkomst redelijkerwijs niet van Flickmyhouse kan worden verlangd. Onder overmacht wordt mede begrepen werkstaking, ziekte van personeel, pandemieën, epidemieën, transportmoeilijkheden, brand en overheidsmaatregelen.
 2. Flickmyhouse behoudt zich het recht voor om zich ook op overmacht te beroepen indien de aanleiding tot de overmachtsituatie intreedt nadat de prestatie geleverd had moeten zijn.
 3. Pas indien de overmachtsituatie de nakoming van de Overeenkomst blijvend onmogelijk maakt of langer dan drie maanden voortduurt, zijn Partijen gerechtigd de Overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst, met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 4. Indien Flickmyhouse bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk uitvoerbare gedeelte van de Overeenkomst afzonderlijk te factureren als ware er sprake van een zelfstandige Overeenkomst.
 5. Schade als gevolg van overmacht komt, onverminderd toepassing van het vorige lid, nimmer voor vergoeding in aanmerking. ARTIKEL 11. | OPSCHORTING EN ONTBINDING
 6. Flickmyhouse is, indien de omstandigheden van het geval dat redelijkerwijs rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de Overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst op te schorten of de Overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de Wederpartij haar verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de Overeenkomst Flickmyhouse ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij haar verplichtingen niet zal nakomen. Indien de nakoming van de verplichtingen van de Wederpartij ten aanzien waarvan zij tekortschiet of dreigt te kort te schieten, niet blijvend onmogelijk is, ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding pas nadat de Wederpartij Schriftelijk door Flickmyhouse in gebreke is gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen de Wederpartij haar verplichtingen (alsnog) kan nakomen en de nakoming na verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.

2.Indien de Wederpartij haar onderneming liquideert of overdraagtaan een derde,in staatvanfaillissementverkeert,(voorlopige) surseancevanbetalingheeftaangevraagd,enigbeslagophaargoederenisgelegd,alsookingevalwaarindeWederpartij anderszinsnietvrijelijkoverhaarvermogenkanbeschikken,isFlickmyhousegerechtigdomdeOvereenkomstmetonmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, tenzij de Wederpartij reeds genoegzame zekerheid voor de nakoming vanhaarbetalingsverplichtingenuitdeOvereenkomstheeftgesteld.

 • De Wederpartij maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door Flickmyhouse op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- of ontbindingsrecht.
 • De Wederpartij is verplicht de schade die Flickmyhouse ten gevolge van de opschorting of ontbinding van de Overeenkomst lijdt, te vergoeden.
 • Indien Flickmyhouse de Overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de Wederpartij terstond opeisbaar en is Flickmyhouse, onverminderd zijn overige rechten, bevoegd de eventueel gehuurde zaken onmiddellijk terug te halen.

ARTIKEL 12. | PRIJZEN, KOSTEN EN BETALINGEN

 1. Indien een Zending door Flickmyhouse wordt uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 5.4, zijn bij de prijs van het Abonnement inbegrepen de kosten van vijf verzendopdrachten met een pakketgewicht tot vijf kilogram. In andere gevallen wordt de prijs van de Zending vermeld voordat de Zending door de Wederpartij wordt aangemeld.
 2. Alle door Flickmyhouse vermelde prijzen en kosten zijn exclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven en met dien verstande dat een aanbod gericht aan Consumenten prijzen en kosten (mede) inclusief btw vermeldt.
 3. Flickmyhouse is bevoegd volledige of gedeeltelijke vooruitbetaling van de overeengekomen prijs en kosten te vorderen, met dien verstande dat Flickmyhouse een Consument in het kader van een consumentenkoop niet zal verplichten tot vooruitbetaling van meer dan de helft van de koopprijs. Abonnementskosten ten aanzien van een Abonnement voor onbepaalde tijd, zijn maandelijks verschuldigd.
 4. In geval van vooruitbetaling maakt de Wederpartij niet eerder aanspraak op uitvoering van de Overeenkomst dan nadat de betreffende vooruitbetaling volledig is voldaan.
 5. Indien de Wederpartij in staat van faillissement verkeert, haar onderneming wordt geliquideerd, enig beslag op haar goederen is gelegd, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd of anderszins niet vrijelijk over haar vermogen kan beschikken, zijn de vorderingen op de Wederpartij terstond opeisbaar.
 6. Betalingen dienen te geschieden op de daartoe door Flickmyhouse aangewezen wijze, binnen de door hem aangegeven termijn.
 7. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de Wederpartij van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de Wederpartij intreedt, is de Wederpartij over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt. In afwijking van de vorige zin geldt in plaats van de daar bedoelde contractuele rente, de ten tijde van het betalingsverzuim geldende wettelijke rente indien de Wederpartij een Consument is.
 8. Alle redelijke kosten, zoals gerechtelijke, buitengerechtelijke en executiekosten, gemaakt ter verkrijging van de door de Wederpartij verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de Wederpartij, met dien verstande dat ten nadele van Consumenten niet wordt afgeweken van het ter zake bepaalde in de Wet Incassokosten.

ARTIKEL 13. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

 1. Flickmyhouse draagt geen aansprakelijkheid voor schade doordat hij is uitgegaan van door de Wederpartij verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 2. Flickmyhouse is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen geleden verlies, gederfde winst en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie. Flickmyhouse is, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden en met name het bepaalde in lid 4 van dit artikel, jegens de Wederpartij slechts aansprakelijk voor directe schade die de Wederpartij lijdt als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van Flickmyhouse in de nakoming van de Overeenkomst. Onder toerekenbare tekortkoming moet worden verstaan een tekortkoming die een goed en zorgvuldig handelend vakgenoot kan en behoort te vermijden, één en ander met inachtneming van normale oplettendheid en de voor de uitvoering van de Overeenkomst vereiste vakkennis en middelen. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Flickmyhouse aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Flickmyhouse toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade als bedoeld in dit lid.
 3. Voor schade of verlies van een Zending is Flickmyhouse niet aansprakelijk, anders dan uit hoofde van de eventuele verzekering die de Wederpartij tegen betaling heeft afgesloten ter zake van Zendingen die Flickmyhouse zelf uitvoert.

4.Mocht Flickmyhouse ondanks het bepaalde in deze algemene voorwaarden toch aansprakelijk zijn voor enige schade, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de Overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Flickmyhouse betrekking heeft.

 • De verjaringstermijn van alle rechtsvorderingen jegens Flickmyhouse bedraagt één jaar. In afwijking van de vorige zin verjaren aan Consumenten toekomende rechtsvorderingen die gegrond zijn op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat een consumentenkoop niet aan de Overeenkomst beantwoordt, door verloop van twee jaren.
 • De Wederpartij vrijwaart Flickmyhouse van eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak niet aan Flickmyhouse toerekenbaar is. Indien Flickmyhouse uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden Flickmyhouse zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van haar in dat geval redelijkerwijs verwacht mag worden. Mocht de Wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Flickmyhouse, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Flickmyhouse en/of derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Wederpartij.
 • In geval van een consumentenkoop strekken de beperkingen uit dit artikel niet verder dan is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.

ARTIKEL 14. | EIGENDOMSVOORBEHOUD BIJ KOOPOVEREENKOMSTEN

 1. Alle door Flickmyhouse verkochte Producten blijven zijn eigendom totdat de Wederpartij al haar verplichtingen uit de Overeenkomst deugdelijk is nagekomen.
 2. Het is de Wederpartij verboden de Producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust te verkopen, te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 3. Indien derden beslag leggen op de Producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de Wederpartij verplicht Flickmyhouse hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.
 4. De Wederpartij geeft onvoorwaardelijke toestemming aan Flickmyhouse dan wel de hem aangewezen derden om al die plaatsen te betreden waar de Producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust zich bevinden. Flickmyhouse is bij verzuim van de Wederpartij gerechtigd de hier bedoelde Producten terug te nemen. Alle hiermee in verband staande redelijke kosten komen voor rekening van de Wederpartij.
 5. Als de Wederpartij, nadat de verkochte Producten aan haar zijn geleverd, aan haar verplichtingen heeft voldaan, herleeft het eigendomsvoorbehoud ten aanzien van deze Producten als de Wederpartij haar verplichtingen uit een later gesloten Overeenkomst niet nakomt.

ARTIKEL 15. | ALGEMEEN KLACHTBELEID

 1. Klachten met betrekking tot de uitvoering van de Overeenkomst dienen, onverminderd het bepaalde in artikel 9, binnen bekwame tijd nadat de Wederpartij de gronden die tot de klacht aanleiding gaven, volledig en duidelijk omschreven, per e-mail te worden ingediend bij Flickmyhouse.
 2. Bij Flickmyhouse ingediende klachten worden binnen een termijn van zeven dagen na ontvangst daarvan beantwoord. Indien een klacht een langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van zeven dagen geantwoord met een ontvangstbevestiging en een indicatie van wanneer de Wederpartij een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 3. Indien een klacht van een Consument niet in onderling overleg kan worden opgelost, kan de Consument het geschil voorleggen aan de geschillencommissie via het ODR-platform (ec.europa.eu/consumers/odr/).

ARTIKEL 16. | SLOTBEPALINGEN

 1. Op elke Overeenkomst en alle daaruit voortvloeiende rechtsverhoudingen tussen de Wederpartij en Flickmyhouse is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen zullen niet eerder een beroep doen op de rechter dan nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Voor zover de wet daarvan onder de gegeven omstandigheden van het geval niet dwingend afwijkt, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Flickmyhouse aangewezen om van eventuele gerechtelijke geschillen tussen Partijen kennis te nemen.
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.