Privacy statement

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

 1. Flickmyhouse respecteert de privacy van alle gebruikers van de applicatie genaamd “Flickmyhouse”. Flickmyhouse acht de zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Flickmyhouse staat er dan ook voor in dat de door hem verkregen persoonsgegevens door hem vertrouwelijk worden behandeld conform de Wet bescherming persoonsgegevens.

  Dit privacy statement geldt met nadruk niet voor websites en andere online platformen van derden waarnaar op de applicatie wordt verwezen of die verwijzen naar (de applicatie van) Flickmyhouse. Websites en andere platformen van derden worden immers niet onder verantwoordelijkheid van Flickmyhouse geëxploiteerd.

  Door akkoord te gaan met de toepasselijkheid van dit privacy statement, geeft je toestemming aan Flickmyhouse om jouw persoonsgegevens te mogen verwerken overeenkomstig het bepaalde in dit privacy statement.

  Flickmyhouse past dit privacy statement mogelijk van tijd tot tijd aan. Als Flickmyhouse wijzigingen in dit privacy statement doorvoert, zal hij jou daarvan voorafgaand op de hoogte stellen, tenzij de wijziging van ondergeschikte betekenis is. Flickmyhouse raadt je dan ook aan om dit privacy statement op eigen initiatief tussentijds te lezen zodat je steeds volledig op de hoogte bent van de verwerking van persoonsgegevens door Flickmyhouse en het beschermen van je eigen privacy.

  In het vervolg van dit privacy statement wordt verstaan onder:

  1. Applicatie: de mobiele applicatie “Flickmyhouse”.
  2. Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.
  3. Gebruiker: degene op wie een persoonsgegeven betrekking heeft; gebruikers van de applicatie.
  4. Verwerken van persoonsgegevens: elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens.

  Welke persoonsgegevens worden door Flickmyhouse voor welke doeleinden verwerkt?

  Flickmyhouse verwerkt persoonsgegevens die de gebruiker zelf aan Flickmyhouse verschaft, zoals de persoonsgegevens die bij de registratie op de applicatie door de gebruiker worden opgegeven en na de registratie op het profiel van de gebruiker kunnen worden toegevoegd of gewijzigd. Dit betreft persoonsgegevens zoals naam, (e-mail)adres, telefoonnummer, leeftijd, inkomensgegevens, profielfoto’s, persoonlijke beschrijvingen en informatie over en foto’s van aangeboden woonruimte. Deze persoonsgegevens worden verwerkt om de functionaliteiten van de applicatie aan de gebruiker beschikbaar te stellen, met andere woorden om de overeenkomst tot gebruik van de applicatie tussen de gebruiker en Flickmyhouse uit te voeren. In dit verband worden profielgegevens, waaronder foto’s, aan andere gebruikers van de applicatie getoond en kunnen gebruikers onderling chatberichten uitwisselen. Daarnaast wordt de gebruiker middels notificaties geïnformeerd over likes en nieuwe berichten van andere gebruikers. De gebruiker kan notificaties uit- en inschakelen door de notificatie-instellingen onder zijn account te wijzigen.

  Flickmyhouse kan de gebruiker middels e-mailberichten en/of notificaties informeren over nieuws en andere informatie waarvan Flickmyhouse denkt dat de gebruiker dit interessant zal vinden. In dat verband ontvangt de gebruiker mogelijk ook berichten van vastgoed- en mediapartners van Flickmyhouse. Voor de ontvangst van dergelijke berichten kan de gebruiker zich op de daartoe voorgeschreven wijze afmelden.

  Flickmyhouse kan profielfoto’s en foto’s van woonruimte gebruiken voor promotionele doeleinden, zoals openbaringen middels social media posts en nieuwsbrieven. Dergelijke foto’s worden niet in combinatie met andere persoonsgegevens, zoals e-mailadres, telefoonnummer of naam van de gebruiker, weergegeven.

  Statistieken, onderzoek en verbetering

  Persoonsgegevens worden tevens gebruikt om algemene gebruiksgegevens ten aanzien van de applicatie bij te houden. In dit kader kunnen met name het IP-adres van het apparaat van de gebruiker, het tijdstip van de sessie en de gegevens die het apparaat van de gebruiker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van gebruiks- en klikgedrag op de applicatie. Flickmyhouse maakt hierbij gebruik van de programmatuur Google Analytics en Mixpanel. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het IP-adres van de gebruiker, overgebracht naar de partijen die deze programmatuur exploiteren. Deze partijen kunnen persoonsgegevens aan derden verschaffen indien zij hiertoe wettelijk worden verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens deze partijen verwerken. Flickmyhouse heeft hier geen invloed op. Flickmyhouse kan met de statistische analyses de werking en functionaliteiten van de applicatie verbeteren en/of uitbreiden. De in dit verband te verwerken persoonsgegevens worden zoveel mogelijk anoniem verwerkt en worden nimmer gebruikt om persoonlijk identificeerbare informatie van de gebruiker te verzamelen.

  Cookies

  De meeste webbrowsers accepteren standaardcookies. De gebruiker kan zijn cookie-instellingen op zijn apparaat wijzigen of uitschakelen. Indien de gebruiker dit doet, is het evenwel mogelijk dat hij niet van alle functionaliteiten van de applicatie gebruik kan maken.

  Wettelijke grondslagen voor verwerking van persoonsgegevens

  Persoonsgegevens zullen door Flickmyhouse onder geen beding worden doorverkocht aan derden. Persoonsgegevens kunnen uitsluitend door Flickmyhouse worden verwerkt, waaronder aldus mede begrepen het aan derden verstrekken, indien:

  • de gebruiker voor de verwerking zijn ondubbelzinnige toestemming heeft verleend, zoals voorzien in dit privacy statement;
  • de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de gebruiker partij is, of voor het nemen van precontractuele maatregelen naar aanleiding van een verzoek van de gebruiker en die noodzakelijk zijn voor het sluiten van een overeenkomst;
  • de gegevensverwerking noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen waaraan Flickmyhouse onderworpen is;
  • de gegevensverwerking noodzakelijk is ter vrijwaring van een vitaal belang van de gebruiker;
  • de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de goede vervulling van een publiekrechtelijke taak door het bestuursorgaan waaraan de gegevens worden verstrekt, of;
  • de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van Flickmyhouse of van een derde aan wie de persoonsgegevens worden verstrekt, tenzij het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de gebruiker, in het bijzonder het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer, prevaleert.

  Persoonsgegevens worden door Flickmyhouse slechts verwerkt voor zover zij, gelet op de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt, toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig zijn. Flickmyhouse treft de nodige maatregelen opdat persoonsgegevens, gelet op de doeleinden waarvoor zij worden verzameld en vervolgens worden verwerkt, juist en nauwkeurig zijn. Persoonsgegevens worden door Flickmyhouse niet verder verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen. Bij de beoordeling of een verwerking onverenigbaar is als bedoeld in de vorige zin, houdt Flickmyhouse in elk geval rekening met:

  • de verwantschap tussen het doel van de beoogde verwerking en het doel waarvoor de gegevens zijn verkregen;
  • de aard van de betreffende persoonsgegevens;
  • de gevolgen van de beoogde verwerking voor de gebruiker;
  • de wijze waarop de persoonsgegevens zijn verkregen, en;
  • de mate waarin jegens de gebruiker wordt voorzien in passende waarborgen.

  Bewaren van persoonsgegevens

  Persoonsgegevens worden door Flickmyhouse niet langer bewaard in een vorm die het mogelijk maakt de gebruiker te identificeren, dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt.

  Flickmyhouse legt passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van te beschermen gegevens met zich meebrengen. De maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verzameling en verdere verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.

  Inzicht in persoonsgegevens

  De gebruiker kan contact opnemen met Flickmyhouse voor het inzien van zijn persoonsgegevens, tenzij Flickmyhouse op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens niet gehouden is deze inzage te verschaffen. Flickmyhouse kan hiervoor een vergoeding van kosten in rekening brengen.

  Indien zijn persoonsgegevens feitelijk onjuist zijn dan wel onvolledig zijn of niet ter zake doen voor de doeleinden waarvoor deze gegevens worden verwerkt, dan kan de gebruiker Flickmyhouse verzoeken om deze gegevens te wijzigen of te verwijderen. Dergelijke verzoeken zullen in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens worden behandeld.

  Contact

  Voor vragen over dit privacy statement kan de gebruiker contact opnemen met Flickmyhouse. Flickmyhouse helpt de gebruiker graag indien hij vragen heeft over zijn persoonsgegevens die door Flickmyhouse worden verwerkt of indien hij de door hem opgegeven persoonsgegevens wil wijzigen of verwijderen.

  Flickmyhouse (onderdeel van Truefip BV) Bolstoen 12K,

  1046AT, Amsterdam

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.